Kiezen voor innovatieve oplossingen – Drainerende en infiltrerende straatkolken in Wenduine

We weten intussen dat het nodig is om hemelwater ter plaatse te houden. Toch is ook verharding soms onontbeerlijk voor een goede inrichting van onze ruimte. Bij de heraanleg van de Ringlaan in Wenduine werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van drainerende en infiltrerende straatkolken.

Lithobeton is één van de bedrijven die de voorbije jaren fors hebben geïnvesteerd in tal van prefab betonoplossingen om het regenwater te laten infiltreren. Hans Mesuere, productiedirecteur bij Lithobeton: “Naast ons reeds bestaand gamma van poreuze betonstraatstenen, grasbetontegels en draineerplaten voor oeverversterking, blijven we verder zoeken naar nieuwe concepten om het regenwater te kunnen laten infiltreren. Recent hebben we ook een nieuw type straatkolk op de markt gebracht. Die kan zowel een drainerende als een infiltrerende functie op zich nemen.” Lithobeton ontwikkelde een type met de standaardafmetingen 110x110x60 cm, maar geproduceerd uit zelfverdichtend beton en met poreuze openingen in de wanden. De straatkolk heeft een infiltrerend en/of drainerend vermogen van 113 l/u.

Bij de heraanleg van de Ringlaan in Wenduine koos het studiebureau om deze infiltrerende/drainerende straatkolken te gebruiken in het nieuwe, gescheiden rioleringsstelsel. Op deze manier wordt er toch zoveel mogelijk regenwater opgevangen en terug naar de ondergrond gebracht. Studiebureau Haegebaert is onder meer gespecialiseerd in het ontwerpen van rioleringen en heeft een voorkeur voor innovatieve producten en technieken. CEO Dirk Haegebaert: “Sinds de drainerende straatkolk op de markt is, kozen wij in heel wat van onze projecten voor deze kolken omwille van hun dubbele werking: ze zijn zowel infiltrerend als drainerend. Bijgevolg kunnen ze in zowel weinig doorlatende als zeer doorlatende ondergrond geplaatst worden. Tijdens de drogere periodes is de grondwaterstand lager dan 80 cm en dan kan het opgevangen regenwater van de weg terug infiltreren in de ondergrond. Wanneer de grondwaterstand hoger is dan 70 cm, in de nattere periodes en bij kleigronden, zullen de straatkolken dienst doen als drainage van de wegkoffer. Het overtollige regenwater wordt dan via de riolering afgevoerd. Op deze manier wordt het gevaar voor het opvriezen van de wegkoffer voorkomen.”

Volgens Dirk Haegebaert bespaart deze manier van werken trouwens ook veel tijd. “De klassieke drainageleidingen moeten manueel aangesloten worden op de riolering, terwijl die aansluiting met deze drainerende kolken al gebeurd is. Ook de controle is veel makkelijker dan bij drainageleidingen. Wanneer deze leidingen gedeeltelijk of volledig zijn dichtgeslibd, kan je er niet zomaar bij. Het slib in de kolken daarentegen kan op een eenvoudige manier verwijderd worden.”

Hans Mesuere: “De drainerende straatkolken dienen ook niet vaker gereinigd te worden dan de standaard straatkolken en de reiniging verloopt op een identieke wijze. Dus ook hier zijn er geen aanpassingen nodig aan de gebruikelijke werkmethodiek.”

De drainerende kolken kunnen geplaatst worden op een fundering zoals mager beton, gebonden steenslagfundering of zandcement. Variërend van de ondergrond, kunnen deze straatkolken al dan niet geplaatst worden met een omhullend geotextiel.

Dirk Haegebaert: “In een ander groot project, de woonwijk Heulebrug in Knokke, plaatsten wij 235 drainerende kolken. Omdat de ondergrond kleiachtig is en dus weinig doorlaatbaar, hebben we voor deze oplossing geopteerd om het water uit de wegkoffer te onttrekken. De straatkolken zijn in dit geval voorzien van een geotextiel rondom de zijwanden, met een drainerende kiezel 4/20 tussen de straatkolk en het geotextiel, en dat tot aan de fundering van de wegkoffer. Op deze manier komt er niet veel bijkomend vuil terecht in de straatkolk. Dankzij de combinatie van de kiezellaag met de fundering, komen we aan dezelfde draagkracht als bij de traditionele straatkolken.” Noot: Bij ondergronden met een voldoende drainerend vermogen wordt vaak geopteerd om geen geotextiel te gebruiken.

Hans Mesuere: “Lithobeton blijft zoeken naar oplossingen om het hemelwater te laten infiltreren. Innovatie zit nu éénmaal in het DNA van Lithobeton. Wij ontwerpen en testen dan ook graag nieuwe betonproducten of passen de bestaande producten aan om aan de vragen van de markt en de besturen tegemoet te komen.” (AC)

Herinrichting doortocht N34 Ringlaan – 2017, Wenduine
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer
Ontwerp: Agentschap Wegen en Verkeer
Studiebureau: Studiebureau Haegebaert nv
Aannemer: Aclagro
Prefab beton elementen: Lithobeton nv