Prefab ideale partner voor het waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Gewest heeft het Waterbeheerplan (WBP) 2016-2021 goedgekeurd, een initiatief van Brussels minister van Leefmilieu en Energie Céline Fremault (cdh). Het plan komt tegemoet aan de hoge Europese eisen op het vlak van een toekomstgerichte oppervlakte- en grondwaterbeheersing.

De visie: ongeacht of een perceel publiek of privé is, zal het regenwater integraal op het perceel waarop het valt beheerd moeten worden. Infiltratie krijgt voorrang. Als die mogelijkheid ontbreekt, moet het water wor-den afgevoerd naar het bestaande hydrografische net.

Prefab beton kan hierin een rol van betekenis spelen. Met name voor het kwantitatief beheer van oppervlakte- en grondwater en het voorkomen en beheren van overstromingsrisico’s is het geschikt. De verscheidene mate-rialen kunnen gebruikt worden voor infiltratie, buffering en drainage.

De betonnen elementen die kunnen bijdragen tot het Brussels waterbeleid van morgen kunnen we in drie groepen onderverdelen:

  1.  Bestratingselementen als poreuze straatstenen, straatstenen met verbrede voegen of infiltratieopeningen of grasbetonproducten, geschikt om hemelwater in de ondergrond te laten sijpelen in plaats van via de riolering af te voeren.
  2.  Ondergrondse elementen als poreuze buizen of infiltratieputten die gebruikt worden als infiltratie- of drainage-toepassing.
  3. Oeververstevigende elementen of poreuze gracht-elementen waardoor oevers van kanalen, waterlopen en vijvers stabiel én biodivers gemaakt worden.

De ontwikkeling van het regennetwerk is een belangrijke pijler voor de realisatie van het Waterbeheerplan.
Of zoals Minister Frémault het stelde tijdens een ontmoeting met de sector: “Water is niet langer een pro-bleem, wel een kans. Goed beheerd water is een echte meerwaarde voor de openbare ruimte. Om het water-beheerplan te halen, wordt het regennetwerk verder ontwikkeld. Het gewest en de gemeenten zijn daar volop mee bezig. De Gemeenten worden daarbij geholpen door een ‘Waterfacilitator’. Leefmilieu Brussel lanceert daarvoor een jaarlijkse projectoproep en heeft hiervoor ongeveer 600.000 euro ter beschikking.” Prefab beton is een uitstekende oplossing om hierin te slagen.