Prefab beton toont de weg vooruit

De bewustwording omtrent duurzaamheid groeit snel in onze sector

— Stefan Van Buggenhout

BETON 242 staat grotendeels in het teken van de zevende FEBE Elements Awards. Bij wijze van edito geven we enkele fragmenten mee uit de openingsspeech van Stefan Van Buggenhout, voorzitter van FEBE.

Bij de FEBE Elements Awards belicht de categorie ‘outstanding precast’ elk jaar een bijzonder facet. Het ac-cent ligt dit jaar op duurzaamheid.

De bewustwording omtrent duurzaamheid groeit snel in onze sector. Van bij het ontwerp is dit een belangrijk thema.

De structuren van hedendaagse betongebouwen kunnen bij normaal onderhoud meer dan 100 jaar hun func-tie vervullen. Prefab beton leent zich bijzonder goed tot het ontwerpen met zeer grote overspanningen en slanke kolommen. Daardoor blijft de indeling van een gebouw flexibel en kan het gebouw doorheen zijn le-vensduur meerdere functies vervullen.

Gevelpanelen kunnen vervangen worden naargelang de architecturale en functionele eisen van de generatie die het gebouw betrekt.

We staan dikwijls voor de keuze tussen slopen of renoveren. Men berekent daarbij best de restwaarde van het gebouw na pakweg 20 jaar, en weegt de te maken investering af tegen deze restwaarde.

De sloopoptie leidt in elk geval tot een modernisering van ons woningenbestand. Dat is de enige manier om tot aanpasbare, intelligent sloopbare woningen te komen. Daarnaast laat deze optie toe om een herlocatie van de woning te overwegen om op die manier bij te dragen tot de inbreiding van onze steden. Slopen kan ook een oplossing zijn om de woningen betaalbaar te houden. Op dezelfde locatie kunnen na een sloop meerdere nieuwe woongelegenheden gebouwd worden. Die ingreep reduceert de prijs per m², en is volledig in overeenstemming met de inperking van de bebouwde grondoppervlakte die we in de toekomst nastreven. Het gebruik van prefab voor de nieuwbouw in binnenstedelijk gebied heeft een bijkomend voordeel: door het inkorten van het bouwproces wordt de hinder tot een minimum beperkt.

Wie vandaag denkt aan slopen, moet ook durven denken aan het hergebruik van materialen. Onze sector gaat nu al zeer goed om met de recuperatie van de eigen producten. De uitdaging ligt echter in de recupera-tie van fabrieksvreemde producten en zogenaamde ‘nieuwe’ grondstoffen, zowel granulaten als bindmidde-len. Een uitdaging die versterkt wordt door de snelheid waarmee de schaarste aan natuurlijke grondstoffen zich manifesteert. Op technologisch vlak werken onderzoekers hard om tot hoogwaardige, duurzame mate-rialen te komen en, waar nodig, aangepaste rekenregels op te stellen. Fabrikanten trachten recepten te ont-wikkelen die het gebruik van deze materialen toelaten. Op regelgevend vlak wordt mijn inziens nog onvol-doende belang gehecht aan deze nieuwe werkelijkheid.

Er zijn heel wat specialisten betrokken bij het tot stand komen van regelgevende documenten. Ik wil hen vra-gen een kader te scheppen dat toelaat om deze nieuwe grondstoffen maximaal in te zetten, zonder daarbij de duurzaamheid en de gebruiksgeschiktheid van onze producten in het gedrang te brengen.

De schaarste van de natuurlijke grondstoffen die ik net aanhaalde, gaat gepaard met een aanzienlijke prijs-stijging van die grondstoffen. We kunnen stellen dat inflatie terug zijn intrede heeft gedaan, na een aantal jaren van stagnatie en zelfs deflatie. Inflatie betekent de stijging van het algemene prijspeil in een economie. In het bijzonder in onze bouwsector ligt de inflatie beduidend hoger dan de algemene economie, net omwille van de grote prijsstijgingen van grondstoffen en transport. De recente berichten van de bouwunie daarom-trent liegen er niet om.

Prefab beton toont de weg vooruit. Ik wil elke bouwheer, architect, ontwerper, ingenieur, aannemer, prefa-brikant die betrokken was bij één of meerdere van de ingezonden projecten bedanken voor hun vertrouwen. Ik wens ook uitdrukkelijk alle studenten die meededen aan de studentenwedstrijd ‘Haal meer uit Beton’ te bedanken. Uw realisaties werken inspirerend