Gevangeniscomplex van Haren – Een gevangenisdorp met een humane omgeving

Veel gevangenissen in België dateren uit het einde van de 19e en begin van de 20e eeuw. De gevangenissen in het Brussels Gewest zijn hierop geen uitzondering.

Deze gevangenissen voldoen niet meer aan de hedendaagse standaard voor comfort, en dit voor zowel de gedeti-neerden als voor het personeel. Daar-naast passen ze niet meer in de moderne inzichten over opsluiting en re-integratie in de maatschappij. Er is daarom een vernieuwende inhaalbeweging gestart, waarbij een masterplan werd opgesteld voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden.

Het ontwerp voor de nieuwe gevangenis van Haren gaat uit van het principe van een gevangenisdorp, met een capaciteit van circa 1.190 gedetineerden. Het gaat dus niet om één groot gebouw maar om verschillende gebouwen die over de site zijn verspreid. Het gevangeniscomplex zal enerzijds bestaan uit een aantal gebouwen met gemeenschappelijke faciliteiten zoals bezoekzalen, werkateliers, een sportzaal en anderzijds uit meerdere gebouwen waar gedetineerden worden gehuisvest. Gedetineerden kunnen zich over de site op een beveiligde en gecontroleerde manier verplaatsen van hun verblijfs-gebouw naar de gebouwen met gemeen-schappelijke faciliteiten.

© B2Ai/EGM

Ook aan de interne beleving wordt veel aandacht besteed. De leefeenheden krijgen elk een duidelijke plaats binnen het gevangeniscomplex en zullen tegelij-kertijd ook duidelijk herkenbaar zijn. De sociale interactie tussen de gevangenen onderling en met de bewakers wordt bevorderd door af te stappen van de typi-sche oude gevangenismodellen met lange gangen. Deze worden vervangen door leef-vormen uit het normale dagelijks leven die het leven in groep stimuleren. Zo wordt onder meer een aangename gemeen-schapsruimte voorzien die gelinkt is met de gemeenschappelijke voorzieningen van de leefeenheid en die vanop de pas-serellen te overschouwen is.