Ondergrondse infiltratiesystemen krijgen uitvoeringscertificatie

Meer dan ooit hebben onze infrastructuurwerken een groot maatschappelijk nut. Een van de redenen daarvoor is het belang van een goed waterbeheer, iets wat in dit nummer uitvoerig aan bod komt. Bij elke werf is een goede kwaliteit van de gebruikte producten noodzakelijk, maar voor een goed eindresultaat is de uitvoering ter plaatse minstens even belangrijk. Daarom werd in 2016 de uitvoeringscerticatie in de infrastructuurwereld boven de doopvont gehouden. Dat resulteert nu in concrete documenten, de PTV 8003 en bijhorende deel-PTV’s.

Dat bij de aanleg van wegen en andere openbare nutsvoorzieningen strenge eisen worden gesteld aan de gebruikte materialen, klinkt heel logisch. De kwaliteit van deze materialen wordt ook in veel gevallen gegarandeerd door een productcertificatie (waarover al veel is verschenen in de vorige edities van BETON). Een aantal specialisten in de sector is er al lang en terecht van overtuigd dat een keuring op een goede uitvoering van de werken nog verder zou bijdragen aan de kwaliteit van onze openbare voorzieningen. Het gaat dan vooral om zogenaamde technische of kritische uitvoeringen: werken die bij een kleine afwijking van uitvoering niet meer het beoogde doel halen, of waarvan de prijs van een herstelling flink kan oplopen. Afgevaardigden van de initiatiefnemers bij de verschillende betrokken partijen (opdrachtgevers, aannemers, fabrikanten en experten) staken de hoofden bij elkaar in een algemene stuurgroep.

Zij tekenden de krijtlijnen uit voor deze nieuwe vorm van certificatie, de zogenaamde ‘uitvoeringscertificatie’. De stuurgroep selecteerde in eerste instantie een aantal infrastructuurgerelateerde domeinen waar de uitvoering cruciaal is. Daar horen ook de ondergrondse infiltratiesystemen bij.

Het gamma van producten dat moet of kan leiden tot goede hemelwaterhuishouding is zeer breed. Infiltratiesystemen met deze kwalitatieve producten zullen maar tot een goed resultaat leiden wanneer ook de uitvoering volgens de regels van de kunst gebeurt. Aan de hand van de uitvoeringscertificatie kunnen kwaliteitsbewuste aannemers hun skills aan de opdrachtgever bewijzen, waardoor die een hogere mate van vertrouwen kan stellen in zijn toekomstige partner en in het te realiseren infiltratiesysteem.

ADVIESRAAD

De verdere uitwerking van de certificatie ging naar verschillende adviesraden, die bekeken welke systemen voor een bepaald domein in aanmerking kwamen voor uitvoeringscertificatie. De adviesraad ‘ondergrondse infiltratiesystemen’ – samengesteld uit afgevaardigden uit dezelfde groepen als in de stuurgroep – nam verschillende systemen voor zijn rekening. Het resultaat
is een tekst die stelt welke regels er gevolgd moeten worden, binnen de voorschrien van het bijzonder bestek, om tot een goed uitgevoerd infiltratiesysteem te komen. Onder de goedgekeurde systemen vinden we ook een aantal oplossingen die steunen op het gebruik van prefab betonproducten:

  • horizontaal aangelegde waterdoorlatende buizen van poreus beton;
  • infiltratiesysteem d.m.v. betonnen kelders;
  • poreuze en bodemloze betonnen inspectieputten;
  • infiltratiekolken in poreus prefab beton.

Naast deze vier systemen werden nog andere systemen uitgewerkt (kunststof infiltratiebuizen, infiltratiekratten al dan niet door de fabrikant omwikkeld met geotextiel, verticale infiltratiepalen en straatkolken met verticale infiltratie).

DEEL-PTV’S

De algemene plaatsingsregels die voorelk ondergronds systeem van toepassing zijn, worden vastgelegd in een technisch voorschrift (PTV 8003). Dat bevat bijvoorbeeld de eisen die gesteld worden aan het materieel van de aannemer, de opleiding die de arbeiders moeten volgen en de organisatie van de bouwplaats. De regels die een aannemer moet volgen bij het plaatsen van een specifiek systeem worden vastgelegdin verschillende deel-PTV’s, die uiteraard onlosmakelijk verbonden zijn met PTV 8003.

Er bestaat intussen een PTV 8003-2 voor de plaatsing van systemen met poreuze betonbuizen en een PTV 8003-5 voor de plaatsing van infiltratiekolken van poreus beton. Elke deel-PTV legt voor één specifiek systeem vast waaraan de gebruikte producten moeten voldoen, verwijzend naar de respectievelijke norm of PTV indien deze bestaat. Daarnaast beschrijft elke deel-PTV welke regels er moeten gevolgd worden tijdens de uitvoering om een goede infiltratie te bekomen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het in voorraad houden van de gebruikte materialen op de werf, de wijze van verdichten van de (onder)fundering of het aanbrengen en verdichten van de omhulling.

Naast deze technische voorschriften bestaat er ook een bijzonder reglement (BRS) waarin beschreven wordt hoe de aannemer door zelfcontrole en door externe controle kan bewijzen dat hij bekwaam is om ondergrondse infiltratiesystemen te plaatsen volgens de regels die staan beschreven in de verschillende PTV’s.

In de loop van 2021 zullen de technische voorschriften en het reglement verder afgewerkt worden zodat aansluitend
ook met deze uitvoeringscertificatie gestart kan worden. In de laatste versie van het Standaardbestek 250 werd de uitvoeringscertificatie alvast opgenomen. Een aannemer zal gecertificeerd worden voor het plaatsen van ondergrondse infiltratiesystemen conform de deel-PTV’s waarvoor hij zijn bekwaamheid al heeft bewezen volgens de regels vastgelegd in het BRS. Uiteraard zullen niet alle aannemers direct een uitvoeringscertificaat behalen. Daarom kan een niet-gecertificeerde aannemer de werken uitvoeren op voorwaarde dat er tijdens de uitvoering een projectkeuring plaatsvindt op de uitgevoerde werken. Dit houdt in dat een onafhankelijke instelling de werven nauwgezet zal opvolgen en de kwaliteit van de uitvoering zal nazien.

Eens de infiltratiesystemen geplaatst zijn, moeten die regelmatig onderhouden en gereinigd worden. Ook daarvoor zal in de toekomst een uitvoeringscertificatie opgestart worden. Momenteel stelt een werkgroep van COPRO daarvoor de nodige
documenten op.

Heeft u vragen omtrent de uitvoeringscertificatie? Dan kan u altijd contact opnemen met COPRO – info@copro.eu
(RP, KDA)