PTV 105 integreert infiltrerende huisaansluitputjes en straatkolken

Enkele jaren geleden werd door de fabrikanten van straatkolken en huisaansluitputjes nagedacht over hoe ze deze producten mee konden betrekken in het duurzaam maken van onze weginfrastructuur. Na verschillende ontwerpen en testen in situ is de sector nu klaar voor de volgende stap: normering en certificatie.

Door de steeds stijgende vraag om de wateroverlast en waterschaarste een halt toe te roepen bestaat voor de traditionele straatkolk reeds enkele jaren een variant die zorgt dat het hemelwater niet wordt afgevoerd naar de riolering, maar ter plaatse wordt geïnfiltreerd in de ondergrond. Hiermee willen de prefab betonfabrikanten van deze producten hun steentje bijdragen aan de toenemende vraag naar ‘klimaatvriendelijke’ producten. Uit eerder geplaatste proefprojecten (zie BETON 241, p. 38 en BETON 251, p. 20) is gebleken dat deze producten bijdragen aan een oplossing voor de wateroverlast en waterschaarste.

Tijd voor de sector dus om een volgende stap te zetten, de normering en bijhorende certificering van dit nieuwe product. Daarom herwerkte Probeton, op vraag van de sector, de PTV 105. Tot heden beschreef deze PTV alleen de klassieke huisaansluitputjes en straatkolken. Nu zijn ook infiltrerende varianten opgenomen. Als opdrachtgever kunt u dus in de bestekteksten eenvoudig verwijzen naar deze PTV voor deze producten.

Bij de aanpassing van deze PTV werd uiteraard rekening gehouden met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, opgesteld door de Vlaamse regering. Ook de voorschriften die gelden in Wallonië en Brussel werden in het achterhoofd gehouden bij de ontwikkeling van de nieuwe PTV. Meer concreet werd tijdens het opstellen van de teksten rekening gehouden met de informatie die de bouwheer nodig heeft om, mits de nodige berekeningen, na te gaan of het ontwerp de toets aan de verordening doorstaat.

Voor dit nazicht is er nood aan de exacte infiltratieoppervlakte en het buffervolume van de infiltratievoorziening. Daarom dient de fabrikant, die producten levert volgens PTV 105, vanaf heden volgende parameters vast te leggen: buffercapaciteit, totale doorlatende oppervlakte, infiltratiebuffercapaciteit en infiltratieoppervlakte. Voor de exacte definities van deze begrippen verwijzen we graag naar de PTV 105 op de website van Probeton.

Naast het definiëren van deze begrippen bepaalt de PTV 105 ook de doorlatendheid van de producten. Deze is vastgelegd op 1 l/s. U kunt dus zeker zijn dat, als de gehele structuur rond de producten dit aankan, de huisaansluitputjes en straatkolken conform PTV 105 bij een toevoer van hemelwater aan 1 l/s, deze hoeveelheid volledig laten infiltreren in de ondergrond.

Tijdens de bespreking van PTV 105 werd door opdrachtgevers geopperd dat ze de straatkolken in de toekomst ook als voorfilter willen gebruiken voor aangesloten infiltratievoorzieningen, bijvoorbeeld wanneer de overstort van de straatkolk is aangesloten op poreuze betonbuizen. Hiertoe werd bepaald dat, voor de straatkolken type A/I, de horizontale inwendige oppervlakte niet kleiner mag zijn dan 0,38 m². Mits deze oppervlakte wordt gehaald, kan deze straatkolk als een voorfilter worden beschouwd en zal deze dus het hemelwater zuiveren voordat het eventueel via de overloop terechtkomt in een lager gelegen infiltratievoorziening. Dit bespaart onderhoud en reiniging van dit lager gelegen systeem.

Als laatste dienen we nog te vermelden dat de producten conform PTV 105 kunnen geleverd worden met BENOR-certificaat, zodat u, als eindgebruiker, zeker bent van de kwaliteit en conformiteit van de producten.

Indien u nog vragen heeft, kan u Raf Pillaert – 02 735 80 15 contacteren.

De PTV 105 is te downloaden op de website van PROBETON