Interview met Evert Lemmens, Voorzitter van FEBELCO “De Blue Deal en de Green Deal vormen onze uitdagingen”

Evert Lemmens – Voorzitter FEBELCO © Tubobel nv

FEBELCO is de productvereniging die binnen FEBE de fabrikanten van betonbuizen vertegenwoordigt. Hoewel FEBELCO oorspronkelijk is opgericht om de belangen van de producenten van betonbuizen te behartigen, is het actieterrein van de groep de laatste jaren aanzienlijk uitgebreid. De dynamische vereniging van fabrikanten heeft sinds kort een nieuwe voorzitter.

BETON: U bent sinds vorig jaar bedrijfsleider van de TUBOBEL Group en voorzitter van FEBELCO. Kan u even uw achtergrond schetsen?

Everts Lemmens: “Ik begon mijn carrière als financieel auditor bij EY, maar een drietal jaar geleden heb ik mijn vader vervoegd bij de TUBOBEL Group. Mijn vader was voorzitter van FEBELCO en toen zijn gezondheid achteruitging, ben ik actiever geworden binnen de vereniging. Na het overlijden van mijn vader heb ik mij kandidaat gesteld als nieuwe voorzitter. Ik ben nog jong en moet nog door een enorme leercurve, maar ik zit elke dag comfortabeler in mijn stoel.

BETON: Zijn er de voorbije jaren acties van FEBELCO geweest die u extra belangrijk vond?

Evert Lemmens: “FEBELCO heeft in het algemeen heel wat bestaansredenen. Wil je als individueel bedrijf op de hoogte blijven van alle regelgeving, dan kan FEBELCO hierbij helpen. Zo moet je als fabrikant niet deelnemen aan alle werkgroepen waar onze producten worden besproken. De vertegenwoordiging van onze stem in de werkgroepen is natuurlijk even belangrijk. Door onze visie te laten horen, worden er beslissingen genomen die realistisch zijn voor de fabrikant. Experts van FEBE, zoals Raf Pillaert voor FEBELCO, geven ons mee welke topics in de vergadering leven en polsen hoe wij hiermee om zouden gaan. Zo wordt het mogelijk alle bewegingen in de markt te volgen en wordt er ook rekening gehouden met ons als producenten van rioleringsproducten.”

BETON: Zijn er zaken waaraan u als voorzitter richting zou willen geven in de komende jaren?

Evert Lemmens: “Naast de voorgenoemde facilitering zijn promotie en marketing ook heel belangrijk voor ons. Onze producten in een positief daglicht plaatsen, is onze grootste uitdaging. Een individuele leverancier maakt misschien reclame voor één specifiek product dat alleen hij produceert. Om de kwaliteiten van de rioleringsproducten als productgroep voldoende aan te prijzen en het ruime publiek beter te informeren, zullen we de krachten moeten bundelen. Als vereniging zijn we nu al heel actief op vakbeurzen, maar we moeten nog vaker via de media de publieke opinie sturen. Daarmee bedoel ik: een tegengesteld standpunt oppikken en adequaat reageren. Het debat rond de openbare ruimte mee voeren, daar zie ik een hele grote rol voor FEBELCO.

BETON: U zegt dat u beton in een positief daglicht wilt stellen. Wat zijn de belangrijkste waarden die u daarbij naar voor kan schuiven voor de producten van FEBELCO?

Evert Lemmens: “Er zijn twee grote maatschappelijke uitdagingen waar onze producten perfect in passen. De eerste is de ‘Blue Deal’. Het is belangrijk dat water in de grond infiltreert op de plaats waar het uit de hemel valt. Voor die uitdaging bieden we verschillende oplossingen. Al jarenlang produceren de fabrikanten van FEBELCO poreuze toepassingen, waarbij we water bovengronds kunnen opvangen om ondergronds terug te laten doordringen via poreuze buizen, poreuze kolken … .”

BETON: Zijn de mogelijkheden van poreuze buizen voldoende bekend?

Evert Lemmens: “Er zijn besturen die er massaal op inzetten, maar er zijn ook besturen die nog oplossingen zoals een open gracht verkiezen. Zo zien de bewoners heel concreet dat er aan infiltratie wordt gedaan in hun straat of gemeente, maar vaak kan je met een poreuze buis hetzelfde effect bereiken. Dankzij die ondergrondse infiltratie bespaar je heel wat ruimte. Daar waar je anders een gracht of een stuk open land nodig hebt om het water te laten doorsijpelen, gebruik je met onze toepassingen de weg over de hele breedte en heb je plaats voor een extra fietspad of busstrook. Het blijkt evenwel niet altijd evident om de kwaliteiten van een, na plaatsing, onzichtbaar product goed te promoten.

De Blue Deal gaat niet alleen over infiltreren, maar ook over het tegengaan van overstromingen. Daar kunnen onze traditionele rioleringsproducten een oplossing bieden. Er zijn nu eenmaal situaties of zones waar er te veel water valt op een bepaald moment. Dat water moet dan zo snel mogelijk gebufferd of afgevoerd worden, opdat overstromingen worden vermeden. De trend tegen overstromingen is dus: ofwel ter plaatse bufferen, ofwel afvoeren en ergens anders bufferen. Onze producten lenen zich uitstekend voor deze oplossingen. Daar moet FEBELCO in de toekomst zeker sterker over communiceren.”

BETON: Voor de globale betonsector is duurzaamheid een belangrijk thema. Is dit ook een thema voor FEBELCO in de komende jaren?

Evert Lemmens: “Naast onze inzet op de Blue Deal zullen we de komende jaren ook aandacht besteden aan de Green Deal. In onze vergadering zullen we zeker frequent bespreken hoe we met de huidige en toekomstige milieu-eisen kunnen omgaan. Dan denk ik in de eerste plaats aan de reductie van CO₂, in de tweede plaats aan circulariteit en duurzaamheid.

Beton heeft onterecht een negatief imago. Beton is eigenlijk zand en steenslag die lokaal worden ontgonnen, om dan nog vaak via het water getransporteerd te worden. Dat zand en die steentjes moeten we aan elkaar lijmen. Bij klassiek beton gebeurt dat met een cement-watermix. Portlandcement heeft een hoge CO₂ uitstoot. Daar zijn we ons, als fabrikanten, natuurlijk wel van bewust. Ik denk dat elke fabrikant initiatieven neemt om cement te vervangen of het cementgehalte te verlagen. Maar hoe zorg je ervoor dat ideeën en oplossingen goed doordacht en duurzaam zijn? Ook de alternatieven moeten, net zoals traditioneel beton, 100 jaar kunnen meegaan. Het wordt uiterst belangrijk om te weten hoe we aan kwaliteitscontrole zullen gaan doen. Elke fabrikant wilt de nieuwe mogelijkheden snel uitproberen, maar de producten moeten voldoende getest worden, en de regelgeving moet helder zijn.

Een volgende grote vraag is wat we met onze producten doen aan het eind van de levensduur, bijvoorbeeld omdat de inrichting van een weg verandert? Kan je op termijn je buis, samen met de klinkers die er bovenop liggen, opbreken? Ook daar komt het onderwerp van cementvervangende producten weer om de hoek kijken. Sommige opkomende cementvervangers mag je helemaal niet mengen met andere soorten beton omdat ze andere eigenschappen hebben. Ook daarover zal in de regelgeving moeten worden nagedacht.

Het komt erop aan naar de perfecte mix tussen duurzaamheid, circulariteit en CO₂-uitstoot te zoeken. Deze drie zaken bepalen de milieukost van je product. Dat wordt geen gemakkelijke oefening.

BETON: Hoe ziet u dit alles vertaald naar de werking van FEBELCO?

Evert Lemmens: “Eén ding staat vast: met de normering voor toekomstige mogelijkheden hebben we als fabrikanten een gemeenschappelijk uitdaging. Ik ben zeker dat we elkaar daarin kunnen vinden. De opmaak van een strategisch plan zal duidelijk maken hoe we de handen in elkaar kunnen slaan. We moeten ervoor ijveren dat elke oplossing van elke fabrikant dezelfde kwaliteitsvolle controles en opvolging krijgt, vooraleer die op de markt komt. Enkel zo kunnen we de kwaliteit van ons product even hoog houden als voorheen.” (KDA)