Update – Wet- en regelgeving – September 2022

Op 8 juli 2022 werden onderstaande normen gepubliceerd door het NBN:

–  NBN B 21-606:2019+A1:2022 – Geprefabriceerde betonproducten – Breedplaten – Nationale toepassingsnorm bij NBN EN 13747+A2:2010 en bij NBN EN 15050+A1:2012: aan de bestaande norm van 2019 werd een addendum toegevoegd waarover meer uitleg gegeven wordt in een artikel in deze editie van BETON.

–  NBN B 15-105:2022 – Beton – Methodologie voor de evaluatie en attestering van de gebruiksgeschiktheid van inerte grondstoffen bestemd voor beton: dit is een nieuwe norm die gebruikt kan worden om de gebruiksgeschiktheid van minder conventionele inerte grondstoffen na te gaan. Het betreft hier inerte grondstoffen die onder het toepassingsgebied vallen van NBN EN 12620 (granulaten voor beton) of NBN EN 13055 (lichte toeslagmaterialen), voor gebruik in beton conform NBN EN 206 en NBN B 15-001 of NBN EN 13369 en NBN B 21-600.

–  NBN B 15-001:2022 – Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit – Nationale aanvulling bij NBN EN 206:2013+A2:2021: deze 5de uitgave van de norm bevat naast de integratie van CEM II LA-cementen in Bijlage I (Maatregelen ter preventie van alkali-silica reactie) en de integratie van de NBN B 15-105 voor de gebruiksgeschiktheid van inerte grondstoffen onder andere ook regels met betrekking tot de homogeniteit van vezels in vezelbeton.

–  NBN S 01-400-1:2022 – Akoestische criteria voor woongebouwen: deze nieuwe uitgave vervangt de versie van 2008. De criteria in deze norm gelden voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd zijn waarvan de bouwaanvraag ingediend wordt na 1 januari 2023. De norm definieert drie prestatieniveaus: klasse A, B en C. Klasse C is het minimale prestatieniveau dat vooropgesteld wordt. Voor rijwoningen geldt klasse B als minimaal vereiste prestatieniveau. Het WTCB heeft in maart 2022 de Technische Voorlichtingsnota ‘Akoestische isolatie tussen woningen’ (TV 281) gepubliceerd die gebaseerd is op de NBN S 01-400-1:2022. In BETON 256 staat een artikel met tekst en uitleg over de nieuwe norm en de TV 281

Op 23 juni 2022 werd het Koninklijk besluit van 20 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 ‘Basisnormen brandpreventie’ gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Het Koninklijk besluit bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen. Zo is er onder andere een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van gevels en parkings. In BETON 249 en 253 werd voor gevels en parkings al stilgestaan bij de aankomende normwijzigingen. Het Koninklijk besluit is van kracht sinds 1 juli 2022. Dit betekent dat de nieuwe normen van toepassing zijn op gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vanaf 1 juli 2022.